Αποστολή προϊοντων

5. Παράδοση παραγγελίας

5.1. Τόπος Παράδοσης

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των ακόλουθων τόπων παράδοσης της παραγγελίας του:

- Παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα επί της Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 294, στο Κορωπί Αττικής.

- Παράδοση στο χώρο του με ταχυμεταφορική εταιρεία της επιλογής μας.

Έξοδα αποστολής:

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων χρεώσεων που θα προβλέπονται ρητώς σε προϊόν που έχει αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας και σε κάθε περίπτωση θα αναφέρονται αναλυτικά στην επιβεβαίωση παραγγελίας, γενικά το κόστος αποστολής έχει ως ακολούθως:

- Για παραγγελίες συνολικής αξίας έως τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (39,90 €) με ΦΠΑ και συνολικού βάρους έως των τεσσάρων (4) κιλών, το κόστος αποστολής είναι δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (2,90€) με ΦΠΑ σε όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες συνολικής αξίας έως τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (39,90 €) με ΦΠΑ και συνολικού βάρους άνω των τεσσάρων (4) κιλών, το κόστος αποστολής είναι δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (2,90€) με ΦΠΑ σε όλη την Ελλάδα και  επιπλέον χρέωση βάσει του συνολικού βάρους της παραγγελίας (χρέωση ένα ευρώ (1€) ανά επιπλέον κιλό). 

- Για παραγγελίες συνολικής αξίας από τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (39,90 €) έως εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (79,90 €) με ΦΠΑ και συνολικού βάρους έως των τεσσάρων (4) κιλών, η αποστολή γίνεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες συνολικής αξίας από τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (39,90 €) έως εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (79,90 €) με ΦΠΑ και συνολικού βάρους άνω των τεσσάρων (4) κιλών, η χρέωση διαφοροποιείται βάσει του συνολικού βάρους της παραγγελίας (χρέωση ένα ευρώ (1€) ανά επιπλέον κιλό).

- Για παραγγελίες συνολικής αξίας από εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (79,90 €) με ΦΠΑ και συνολικού βάρους έως των έξι (6) κιλών, η αποστολή γίνεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες συνολικής αξίας από εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (79,90 €) με ΦΠΑ και συνολικού βάρους άνω των έξι (6) κιλών, η χρέωση διαφοροποιείται βάσει του συνολικού βάρους της παραγγελίας (χρέωση ένα ευρώ (1€) ανά επιπλέον κιλό).

5.2 Χρόνος παράδοσης προϊόντων

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Ανωτέρα βία: Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των προϊόντων. Παρά ταύτα, η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι: απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/ μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί αζημίως από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Εάν ο Χρήστης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η Εταιρεία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.